سبک زندگی و جامعه

۲ بعدا مشاهده کنیداضافه شد

آیین شهروندی – قسمت دوم

در این قسمت از آیین شهروندی به مسئولیت‌هایی خواهیم پرداخت که هر شهروندی در زندگی اجتماعی خود با آن روبرو می‌شوند. مسئولیت‌هایی که بی...
۱ بعدا مشاهده کنیداضافه شد

آیین شهروندی – قسمت اول

در این قسمت از برنامه آیین شهروندی به این موضوع می‌پردازیم که مفهوم شهروندی چیست و شهروند کیست؟ چه تفاوتی میان توسعه، پیشرفت و رشد و...